Số điện thoại các nhà xe khách Vĩnh Phúc đi Cao Bằng uy tín chất lượng

11:53:34 07/05/2024
Có 17 tuyến đường
 • Nhà xe Hưng Thành

  Xe giường nằm

  21:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  03:00
  Cao Bằng
  2.8
  300,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Lập Thạch – Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Cao Bằng.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 21:00 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 03:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hưng Thành

  Xe giường nằm

  20:30
  Vĩnh Phúc
  6h0
  02:30
  Cao Bằng
  2.8
  300,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Lập Thạch – Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Cao Bằng.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 20:30 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 20:30 Lập Thạch Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Thành

  Xe giường nằm

  03:30
  Vĩnh Phúc
  6h0
  09:30
  Cao Bằng
  2.8
  300,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Lập Thạch – Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Cao Bằng.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 03:30 Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 09:30 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Hà Thành

  Xe giường nằm

  04:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  10:00
  Cao Bằng
  2.8
  300,000 đ

  2 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Lập Thạch – Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Cao Bằng.

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 04:00 Bến xe Vĩnh Phúc

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 10:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thanh Ly

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  12:00
  Cao Bằng
  2.8
  300,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 12:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thanh Ly

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  22:00
  Cao Bằng
  2.8
  300,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 22:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Thanh Ly

  Xe giường nằm

  20:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  02:00
  Cao Bằng
  2.8
  300,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 20:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 02:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe 42

  Xe giường nằm

  04:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  10:00
  Cao Bằng
  2.8
  350,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 04:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 10:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe 42

  Xe giường nằm

  16:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  22:00
  Cao Bằng
  2.8
  350,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 16:00 Bến xe Mỹ Đình Hà Nội

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 22:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe 42

  Xe giường nằm

  05:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  11:00
  Cao Bằng
  2.8
  350,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 05:00 Bến xe Mỹ Đình

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 11:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe 42

  Xe giường nằm

  20:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  02:00
  Cao Bằng
  2.8
  350,000 đ

  3 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 20:00 Bến xe Mỹ Đình Hà Nội

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 02:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khánh Hoàn

  Xe giường nằm

  04:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  10:00
  Cao Bằng
  2.8
  350,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 04:00 Bến xe Mỹ Đình Hà Nội

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 10:00 Bảo Lâm Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khánh Hoàn

  Xe giường nằm

  06:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  12:00
  Cao Bằng
  2.8
  350,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 06:00 Bến xe Mỹ Đình Hà Nội

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 12:00 Bảo Lạc Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khánh Hoàn

  Xe giường nằm

  08:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  14:00
  Cao Bằng
  2.8
  350,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 08:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 14:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khoa Mận

  Xe giường nằm

  12:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  18:00
  Cao Bằng
  2.8
  330,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 12:00 Bến xe Mỹ Đình Hà Nội

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 18:00 Nguyên Bình Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khoa Mận

  Xe giường nằm

  13:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  19:00
  Cao Bằng
  2.8
  330,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 13:00 Bến xe Nước Ngầm Hoàng Mai

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 19:00 Bảo Lâm Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa
 • Nhà xe Khoa Mận

  Xe giường nằm

  11:00
  Vĩnh Phúc
  6h0
  17:00
  Cao Bằng
  2.8
  330,000 đ

  1 chuyến/ngày

  Lộ trình

  Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

  Địa điểm đón

  Vĩnh Phúc
  • 11:00 Bến xe Mỹ Đình Hà Nội

  Địa điểm trả

  Cao Bằng
  • 17:00 Bến xe Cao Bằng

  Tiện ích

  • Wifi
  • Sạc Pin
  • Nước uống
  • Điều hòa

1. Tổng quan chặng đường Vĩnh Phúc đi Cao Bằng.

Độ dài tuyến đường Vĩnh Phúc đi Cao Bằng: 311 km

Thời gian di chuyển: Khoảng 5 - 6 tiếng

Loại xe: Limousine, giường nằm chất lượng cao

Tổng số nhà xe tuyến Vĩnh Phúc đi Cao Bằng: nhà xe

Giá vé xe: dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/vé

Tổng số chuyến xe: chuyến

Điểm đón khách: Bến xe Vĩnh Phúc, Bến xe Vĩnh Yên, Bến xe Vĩnh Tường, Bến xe Lập Thạch, Bến xe Phúc Yên, Bến xe Sông Lô

Điểm trả khách: Bến xe Cao Bằng, Bến xe Bảo Lạc, Bến xe Bào Lâm, Bến xe Thành phố Cao Bằng, Bến xe liên tỉnh Cao Bằng

xe-khach-vinh-phuc-di-cao-bang.jpg (68 KB)

2. Tổng hợp nhà xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc đi Cao Bằng mới nhất.

Tuyến đường Vĩnh Phúc đi Cao Bằng bạn có thể tham khảo một số hãng xe: Nhà xe Hưng Thành, Nhà xe Hà Thành. Ngoài những nhà xe chạy thẳng từ Vĩnh Phúc đi Cao Bằng thì bạn có thể tham khảo một số nhà xe từ Hà Nội đi Bình Định. Những nhà xe này thường sẽ có các chuyến đi đa dạng hơn: Nhà xe Minh Anh, Nhà xe Đức Ngọc, Nhà xe Vĩnh Dung, Nhà xe 42, Nhà xe Thanh Ly,....

2.1. Nhà xe Hưng Thành bến xe Vĩnh Phúc đi bến xe Cao Bằng

Giờ xe chạy: 20h30, 21h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Lập Thạch – Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Cao Bằng.

               Chiều về – Cao Bằng –  Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Lập Thạch – Tam Đảo –Vinh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hưng Thành: Vĩnh Phúc

mua-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-cao-bang.jpg (67 KB)

2.2. Xe ô tô khách Hà Thành tuyến Vĩnh Phúc đi bến xe Cao Bằng

Giờ xe chạy: 3h30, 4h

Lộ trình: Chiều đi – Vĩnh Phúc – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Yên – Tam Đảo – Lập Thạch – Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Cao Bằng.

               Chiều về – Cao Bằng –  Bến xe Cao Bằng – Bảo Lạc – Lập Thạch – Tam Đảo –Vinh Yên – Bến xe Vĩnh Phúc – Vĩnh Phúc

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hà Thành: Vĩnh Phúc

2.3. Xe ô tô khách Thanh Ly tuyến Hà Nội đi Quy Nhơn Bình Định.

Giờ xe chạy: 6h, 18h, 20h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

               Chiều về – Cao Bằng –  Bến xe – Cao Bằng –  Bảo Lâm –  Bảo Lạc – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đinh – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 300.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Thanh Ly: Hoàng Mai, Hà Nội

2.4. Nhà xe Hiệp Giang bến xe Nước Ngầm Hà Nội đi bến xe Cao Bằng

Giờ xe chạy: 5h, 7h, 19h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

               Chiều về – Cao Bằng –  Bến xe – Cao Bằng –  Bảo Lâm –  Bảo Lạc – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 320.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Hiệp Giang: Hoàng Mai, Hà Nội

gia-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-cao-bang.jpg (116 KB)

2.5. Nhà xe 42

Giờ xe chạy: 18h, 20h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

               Chiều về – Cao Bằng –  Bến xe – Cao Bằng –  Bảo Lâm –  Bảo Lạc – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 350.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe 42: Hoàng Mai, Hà Nội

2.6. Nhà xe Khánh Hoàn

Giờ xe chạy: Xe đi từ 4h

Lộ trình: Chiều đi – Hà Nội – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bảo Lâm – Bảo Lạc – Bến xe Cao Bằng – Cao Bằng

               Chiều về – Cao Bằng –  Bến xe – Cao Bằng –  Bảo Lâm –  Bảo Lạc – Hoàng Mai – Bến xe Giáp Bát – Bến xe Nước Ngầm – Bến xe Mỹ Đình – Hà Nội

Giá vé: Khoảng 350.000 đồng/vé

Địa chỉ Nhà xe Khánh Hoàn: Hoàng Mai, Hà Nội

dat-ve-xe-khach-vinh-phuc-di-cao-bang.jpg (63 KB)

3. Giá vé xe khách Vĩnh Phúc đi Cao Bằng.

Giá vé xe khách đi Cao Bằng có rất nhiều loại giá khác nhau theo tùng nhà xe tùy điểm đón và từng thời điểm. Dưới đây là thông tin tham khảo giá vé xe ô tô khách Vĩnh Phúc Cao Bằng.

+ Hưng Thành giá vé 300.000 vnđ.

+ Hà Thành giá vé 300.000 vnđ.

+ Thanh Ly giá vé 300.000 vnđ. (xe khách bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng)

+ Nhà xe 42 giá vé 350.000 vnđ. (xe khách bến xe Giáp Bát đi Cao Bằng)

+ Khánh Hoàn giá vé 350.000 vnđ. (xe khách bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng)

+ Hiệp Giang giá vé 300.000 vnđ. (xe khách bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng)

+ Ngọc Hà giá vé 330.000 vnđ. (xe khách bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng)

+ Vĩnh Dung giá vé 350.000 vnđ. (xe khách bến xe Mỹ Đình đi Cao Bằng)

Lưu ý giá vé chỉ dùng để tham khảo, không áp dụng trên thực tế. Để biết được giá vé chính xác vui lòng liên hệ nhà xe.

4. Thông tin quãng đường di chuyển tới các địa điểm trả khách tại Vĩnh PhúcCao Bằng.

- Vĩnh Phúc đến bến xe Cao Bằng chiều dài quãng đường khoảng 275 km thời gian đi khoảng 5 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bảo Lạc chiều dài quãng đường khoảng 313 km thời gian đi khoảng 7 giờ.

- Vĩnh Phúc đi Bến xe thành phố Cao Bằng chiều dài quãng đường khoảng 311 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Bảo Lâm Cao Bằng chiều dài quãng đường khoảng 324 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Bến xe Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đi bến xe Cao Bằng chiều dài quãng đường khoảng 265 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Bến xe Lập Thạch Vĩnh Phúc đi bến xe thành phố Cao Bằng chiều dài quãng đường khoảng 288 km thời gian đi khoảng 6 giờ.

- Vĩnh Phúc đi bến xe Nguyên Bình Cao Bằng chiều dài quãng đường khoảng 272 km thời gian đi khoảng 7 giờ.

5. Đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Cao Bằng.

Để đặt vé xe khách Vĩnh Phúc đi Cao Bằng có rất nhiều cách, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến nhà xe hoặc gọi đến đặt vé rẻ 24h theo số hotline 19006215 để được chuyên viên tư vấn, đặt vé, chuyến đi phù hợp với mong muốn của bạn.

Với một số thông tin chưa kịp cập nhật, bạn có thể trực tiếp gọi cho chúng tôi để xác nhận. Hi vọng những thông tin vừa cung cấp có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhà xe cho mình. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực tìm hiểu và cập nhật thêm những nhà xe mới theo tuyến đường này.

Liên hệ: 19006215

19006215